چاپ
بازدید: 692

درباره درس

هدف درس تئوری پیشرفته مخابرات، فراگیری اصول پایه تحلیل و طراحی سیستم های مخابرات دیجیتال می باشد.

 

رئوس مطالب

 

 منابع

 

تکالیف

فصل 1   فصل 2         فصل 3   فصل 4

 

پروژه ها

پروژه 1   پروژه 2         پروژه 3   پروژه 4

 

نحوه ارزیابی